Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới

MINH NGỌC - HOÀNG LINH - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 6/6/2024, 14:45

(HTV) - Đạo đức là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ.

Giải pháp thực hiện xây dựng Đảng về đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiệu quả nhất đó là phải đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của tọa đàm "Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới"

 

Tọa đàm cũng làm rõ trong giai đoạn mới, cần phải tăng cường, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là bồi đắp “nền tảng”, vun trồng “cái gốc” cho Đảng vững mạnh. Trên nền tảng đạo đức, Đảng mới có thể nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và trong bối cảnh hiện nay càng trở thành một yêu cầu có tính cấp bách và cấp thiết.

Thực hiện tốt nội dung xây dựng Đảng về đạo đức sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn: