Cafe chỉ là cái cớ - Tập 3

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 3

Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo đo độ hiểu nhau

https://www.youtube.com/embed/fJ2et1Ed5H0?si=2cjOohmX82Ql4WxM
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 2

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 2

https://www.youtube.com/embed/vzlxYn7Kjb8?si=hCrI489OSbI6bLzH
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 1

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 1

Võ Tấn Phát muốn thở oxy với ly nước khủng

https://www.youtube.com/embed/u3I9TmBWmaQ?si=pkfyQSvrJ8HE-6lU