Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Việt Hương, Nam Em, Thuận Nguyễn, Tuấn Dũng vướng vào "Tình tay bốn"

https://www.youtube.com/embed/fnNhhiH-0M0
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

https://www.youtube.com/embed/uSC3QXZNet8