Tiếng Anh lớp 6 - Bài 12: Count and uncount nouns

Tiếng Anh lớp 6 - Bài 12: Count and uncount nouns

Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
Anh văn lớp 6 - Bài 11: Pronuciation "ed"

Anh văn lớp 6 - Bài 11: Pronuciation "ed"

Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết về những quy tắc phát âm với những động từ có quy tắc tận cùng là "ed".
Anh văn lớp 6 - Bài 9: Sports - Free time Activities

Anh văn lớp 6 - Bài 9: Sports - Free time Activities

Sau bài học này, các em có thể sử dụng thì hiện tại đơn để nói về hoạt động của bản thân những lúc rảnh rỗi và biết thêm vài động từ mới chỉ hoạt động.
Tiếng Anh lớp 6 - Bài 8: Grammar Future Simple - Possessive Case

Tiếng Anh lớp 6 - Bài 8: Grammar Future Simple - Possessive Case

Trong tiết học này, chúng ta sẽ học cách mô tả tương lai trong tiếng anh bằng thì tương lai đơn.
Anh văn lớp 6 - Bài 7: Vocabulary - Travelling

Anh văn lớp 6 - Bài 7: Vocabulary - Travelling

Trong bài học hôm nay, các bạn học sinh sẽ học thêm một trường từ vựng mới liên quan tới chủ đề "Travelling".
Tiếng Anh lớp 6 - Bài 6: Present Progressive

Tiếng Anh lớp 6 - Bài 6: Present Progressive

Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về "Thì hiện tại tiếp diễn".
Anh văn lớp 6 - Bài 5: Pronunciation - Phát âm đuôi s, es

Anh văn lớp 6 - Bài 5: Pronunciation - Phát âm đuôi s, es

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc và cách phát âm với các chữ có tận cùng là s và es trong tiếng Anh.
Anh văn lớp 6 - Bài 4: Grammar: Nouns, There is..., There are...

Anh văn lớp 6 - Bài 4: Grammar: Nouns, There is..., There are...

Bài học hôm nay của chúng ta là về các danh từ, mẫu câu với there is... và there are...
Anh văn lớp 6 - Bài 3: Towns and Cities

Anh văn lớp 6 - Bài 3: Towns and Cities

Thông qua việc tìm hiểu chủ đề "Places in a town or city", các bạn học sinh sẽ biết thêm hai trường từ vựng mới và sử dụng chúng để giới thiệu về nơi bản thân sinh sống.
Anh văn lớp 6 - Bài 2: Grammar Pronouns & Present Simple

Anh văn lớp 6 - Bài 2: Grammar Pronouns & Present Simple

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau học về các đại từ và thì hiện tại đơn.
Anh văn lớp 6 - Bài 1: School Subjects

Anh văn lớp 6 - Bài 1: School Subjects

Bài học ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em biết cách để diễn tả môn học mà mình yêu thích tại trường, bằng những từ tiếng Anh đơn giản.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.