Danh sách ủng hộ
STT Họ và tên Ngày ủng hộ Số tiền
1 Nguyễn Văn A 21/02/2021 1.000.000 đ
2 Trần B 21/02/2021 20.000.000 đ