Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 1352/KH-SVHTT triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao đến năm 2025.

Theo Sở VH-TT TPHCM, xác định quan điểm “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM gắn với xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa, thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa với mục tiêu hướng đến nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững; qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần và góp phần tích cực vào việc xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và con người TP được thụ hưởng các giá trị văn hóa một cách tương xứng”; Sở VH-TT TPHCM đã đề ra 17 chỉ tiêu gắn với 4 mục tiêu lớn: Về xây dựng con người văn hóa; Về xây dựng thiết chế văn hóa; Về phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; Về xây dựng môi trường văn hóa.

Về xây dựng thiết chế văn hóa, Kế hoạch đề ra các mục tiêu: Phấn đấu năm 2024, hoàn chỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn TPHCM đến năm 2035”. Phấn đấu đến năm 2025, tiếp nhận mặt bằng, thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM; phối hợp hoàn thành đề cương tổng quát các hạng mục công trình tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% bảo tàng, 50% di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% các quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các không gian văn hóa công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trường học, các bảo tàng, thư viện,…

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra đến năm 2025; đồng thời huy động sự tham gia tích cực, chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, từng bước triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; Sở VH-TT đề xuất 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể.

Nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là xây dựng con người văn hóa, phát huy vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân TP gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai là, đầu tư và phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn. Ba là, xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phổ biến, giáo dục nhân cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội, làm cơ sở cho việc xây dựng chuẩn mực giá trị con người TPHCM thời kì CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa của người dân thành phố theo các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, gắn với những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện và TP Thủ Đức sáng tạo các mô hình, giải pháp phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chung của TP. Sở VH-TT TP sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp sau khi Thành ủy TPHCM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Thành ủy TP.HCM