Bố là tất cả - Tập 9

Nhận lời làm thư ký riêng cho Hoàng Khang, Minh Thảo sẽ gặp phải những thử thách và khó khăn như thế nào?
Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7